انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ دریچه

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ دریچه (سال دوازدهم، شمارۀ 43، بهار 1396) منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از دریچه به شرح زیر است:

سرمقاله/ حسین ملایی

نهادهای اجتماعی/ عبدالحسین ساسان

اصفهان در زوال دولت صفوی/ جمشید سروشیار

مثلث قحطی ، ناامنی و بیماری در اصفهان پس از جنگ جهانی اول/ عبدالمهدی رجائی

روستای کاغذی/ علی میرانصاری

چو نیلوفر شکفتم در هوایت/ مهدی فیروزیان

نیما و الیوت/ دکتر محمدجعفر یاحقی

گزیده باش دلا تن به ابتذال مده/ سمانه کهربائیان

بازگو از نجد و از یاران نجد/ مجید زهتاب

ده بار دیگر هم که به دنیا بیایم معلم خواهم شد/ حسین ملایی

غث و سمین دربارۀ افصح المتکلمین (12)/ جویا جهانبخش

دقیقه ها، تأمل در برخی ابیات تأمل برانگیز حافظ/ اصغر دادبه

در حاشیۀ شرح شوق 4/ دکتر محمدرضا ضیاء

جستار در معنای نیم بیتی از خاتمۀ شاهنامه/ جویا جهانبخش

مرا نام باید که تن مرگ راست/ مصطفی کاویانی

شاهنامه در ایران مدرن/ نغمه دادور

مدیرمسئول: حسین ملائی

جانشین مدیرمسئول: دکتر ابراهیم جعفری

سردبیر: مجید زهتاب