نامه های عارف قزوینی

میراث مکتوب - نامه های عارف قزوینی با مقدمه ی دکتر محمد علی اسلامی ندوشن به کوشش مهدی به خیال منتشر شد.

«این مجموعه شامل 69 نامه از عارف قزوینی است كه به دوستانش نوشته . دوستانی از زمره ادیب و روزنامه نگار تا استادان نامدار و یا اشخاص گمنام ... عارف این نامه ها را از روی دل خوشی ننوشته: بلكه سخن او از سر درد و دلتنگی بوده... در مجموعه حاضر نكات جالب و قابل تاملی یافت می شود و خواننده را با فضای دوران مشروطه و حس وطن دوستی عارف بیش از پیش آشنا می سازد و در مورد بعضی از اشخاص نامدار هم چون: ملك الشعرا بهار، سید حسن تقی زاده، علی دشتی، لطفعلی صورتگر و دیگر كسان اطلاعات ارزشمندی به دست می دهد كه اهمیت نامه ها دو چندان می كند .... »
«نامه های شادروان عارف ( در این دفتر ) حاوی اطلاعات مفیدی در تاریخ سیاسی-اجتماعی و رجال شناسی معاصر همدان است . كه در منابع دیگری كمتر فرادست می آید.»
پ اذكایی‌‌‍
اكثر تصاویر در این كتاب، برای اولین بار است كه منتشر می شود.
نامه های عارف قزوینی، به كوشش : مهدی به خیال، مقدمه‌: دكتر محمد علی اسلامی ندوشن، تهران، هرمس، 308 صفحه، بها: 380000 ریال، 1396.