روستای کاغذی (به یاد استاد ایران مدار، ایرج افشار)

میراث مکتوب - چندماهی پس از درگذشت استاد ایرج افشار کتاب کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی در باب گونه های کاغذ، انواع کاغذهای ایرانی و تاریخ آنها منتشر شد.

این کتاب تجارب استاد در «طول پنجاه و چند سالی که با نسخه های خطی ور رفته» بود، به شمار می آمد و حاوی «هر مطلب و نوشته و متنی» بود که حضرتش «از کتابی، نسخه ای، مجموعه ای، بیاضی، جُنگی یا مرقعی ... در سفر و حضر» گرد آورده بود. این کتاب اندک زمانی پس از انتشار تهیه شد. نگارنده به سبب علاقۀ وافری که به مبحث کاغذ در حوزۀ فهرست نگاری نسخه های خطی داشت، کتاب را چون «کاغذ زر» برشمرد و آن را به مطالعه گرفت. مباحث کتاب به تمامی تازه، بدیع و در حد و اندازه ای بود که با جامعیت تمام نیازهای فکری پژوهشگران حوزۀ فهرست نگاری را برآورده می ساخت.

متن کامل این مقاله به قلم دکتر علی میرانصاری که در شمارۀ 43 فصلنامۀ دریچه منتشر شده است اینجا بخوانید.