مجله مطالعات ايراني

میراث مکتوب - شمارۀ جدید مجلۀ مطالعات ايرانی (سال پانزدهم، شماره 30، پاييز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان منتشر شد.

عناوین این شماره از مجلۀ مطالعات ایرانی به شرح زیر است:

نگاهی به قصه ك‍ُردی «كَدو»/ فرامرز آقابیگی
بررسی و بازسازی متنی مانوی (MIK III4970) (از جهان ماده تا بهشت روشنی)/ حمیدرضا اردستانی رستمی
بازتاب اوضاع اقتصادی و رفاه اجتماعی قرن پنجم در سفرنامه ناصر خسرو/ اطهر تجلی اردكانی ، عشرت قبادی حبیب آباد
سیمای هویت ایرانی در آثار ادبی عصر اسلامی (نگاهی به مقوله هویت در دو كتاب «دو قرن سكوت» و «خدمات متقابل ایران و اسلام)»/ وحید سبزیان پور ، شهریار شهریار باقرآبادی ، عباس كریمی
اگزیستانسیالیسم در رباعیات خیام/ امین سرانجام ، محتشم محمدی  
شاه اسماعیل صفوی و شاهنامه صفوی/ زهرا سیدیزدی ، جعفر باجلان
ریشه شناسی و نمادپردازی شخصیت كیومرث و هوشنگ در شاهنامه/ محمود صادق زاده، محمدرضا حسینی مقدم
بررسی فلسفه زروان در تفكرات دینی بر پایه اندرزنامه های پهلوی/ حمید كاویانی پویا، زهرا پیله وریان
عوامل رشد و افول زبان فارسی در امپراتوری عثمانی/ مصطفی لعل شاطری
تحلیل قیاسی مناظره «خسرو و ریدك» با«درخت آسوریك» بر اساس نظریه دیالوگیسم باختین/ سید محسن مهدی نیا چوبی، غلامرضا پیروز ، رضا ستاری  
بازشناسی سفرنامه ای نویافته از اواخر عصر ناصری(سفرنامه تبریز تا كرمان)/ شمس الدین نجمی ، فرهاد دشتكی نیا ، علی بازرگان هرندی
مروری بر حضور اساطیر ایرانی در شعر عصر سلجوقی با محوریت اشعار خاقانی شروانی/ ابراهیم واشقانی فراهانی، سمیه پراور

 

صاحب امتياز:      دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر كرمان
    
مدير مسئول:      دكتر عنايت الله شريف پور
    
سردبير:      دكتر شمس الدين نجمی