سرقت ادبی سه منظومه پهلوانی در قرن دهم: فرامرزنامه كوچك، شبرنگ نامه و سام نامه

میراث مکتوب - تاكنون درباره سراینده سام نامه بحث های بسیاری بین پژوهندگان درگرفته است. برخی سرودن آن را به شاعر نامدار قرن هشتم، خواجوی كرمانی، نسبت داده اند و برخی دیگر در این انتساب تردید كرده اند.

در این مقاله، این فرض مطرح شده است كه در قرن دهم هجری شخصی همنام خواجو به نام «خواجوی شاهنامه خوان كراتی» منظومه سام نامه را از روی همای و همایون خواجوی كرمانی و با افزودن اشعار دیگری درباره سام، سروده خود او یا دیگران، ساخته و مدون كرده است. افزون بر این، همین شخص دو منظومه پهلوانی دیگر را نیز، به نام های فرامرزنامه كوچك و شبرنگ نامه، كه احتمالاً هر دو در قرن ششم هجری سروده شده و در متن هیچ یك به سراینده آنها تصریح نشده، به خود نسبت داده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ ابوالفضل خطیبی که در دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی ایران شناسی (سال ششم، شماره 1، بهار و تابستان1395 ) منتشر شده است اینجا بخوانید.