تاریخ اندلس (از آغاز تا عصر ملوک‌ الطوایف)

میراث مکتوب - شبه جزیره ایبری، شامل کشورهای اسپانیا و پرتغال و کشور کوچک آندورا واقع در جنوب غربی اروپا که قریب به هشتصد سال تحت حاکمیت مسلمانان روزگار گذرانیده در منابع اسلامی با نام اندلس شهرت داشته است. مسلمانان در سال 92 ق/711 م به این سرزمین پا نهادند و در سال 897 ق / 1492 م که آخرین پایگاه آنان یعنی غرناطه به دست مسیحیان سقوط کرد، حاکمیت خود را بر این سرزمین از دست دادند.

تاریخ اندلس بخشی زیبا و دلنشین و در عین حال غمبار از تاریخ و تمدن پرفراز و فرود ملت‌های مسلمان است. در این کتاب تاریخ سیصد و چند ساله از این دوره هشتصد ساله یعنی از آغاز فتح تا پایان حکومت امویان اندلس (سال‌های میان 92 تا 422 ق/ 711 تا 1030م) به اختصار روایت و سرفصل مهم‌ترین رویدادهای تاریخی آن تبیین و توصیف شده است.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

پیشگفتار
فصل اول: اندلس، پیش از ورود مسلمانان و فتح آن
فصل دوم: دوره والیان
فصل سوم: دوره امویان
منابع و مآخذ
نمایه اسامی
نمایه اماکن

روغنی، شهره، تاریخ اندلس ( از آغاز تا عصر ملوک‌ الطوایف )، تهران، سمت، 264  صفحه، بها: 130000 ريال، 1396.