فصلنامه تاريخ پژوهی - شمارۀ 68

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ تاريخ پژوهی (سال نوزدهم، شماره 68، بهار 1396) به صاحب امتیازی انجمن علمي تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد منتشر شد.
فهرست مقالات این شماره از فصلنامۀ تاریخ پژوهی به شرح زیر است:
تحلیل و بررسی اندیشه های اجتماعی دهخدا / سهیلا ترابی فارسانی، علی بهزادی    
مشی مبارزه مسلحانه و مفهوم پیشاهنگ در آرا فدائیان خلق (با تاكید بر آرا بیژن جزنی/ ابراهیم خسروی
بررسی جایگاه وزارت در دوره شاه عباس اول صفوی/ هادی دل آشوب، آذر جلیلیان
وضعیت اقتصادی اسماعیلیه در عهد سلجوقی و معرفی چند سكه اسماعیلی/ محمد فرجامی
بازنمایی سیاست داخلی و خارجی دربار پهلوی دوم در یادداشت های علم/ محمد رضا ناظری
پژوهشی درباره زمینه های شكل گیری و كاركرد هیئت متحده خدام در آستان قدس رضوی 1344 – 1333 ق/ علی نجف زاده، كاظم جهانگیری كلاته
گزارش    
كودتا 1299 به روایت اسناد مركز آرشیو بریتانیا/ علی صمدی جوان
رویكرد مفهوم گرا در روش شناسی پیشرفته در حوزه علوم انسانی/ قاسم قریب
معرفی آثار
 نقد و بررسی یادداشت های اسدالله علم (جلد ششم - سال های 56 – 1355)/ جلیل قصابی گزكوه
صاحب امتياز: انجمن علمی تاريخ دانشگاه فردوسی مشهد
مدير مسئول: جليل قصابی گزكوه  
سردبير: علی باغدار دلگشا