فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه - شمارۀ 14

میراث مکتوب - فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه (سال پنجم، شماره 14، خرداد و تیر 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه به شرح زیر است:

بازنمایی میراث ناملموس «سارای» در فرهنگ شهروندان زن اردبیل/ بهروز افخمی، محمد زینالی اُناری

بازنمود آرمان خواهانه اسطوره كاوه در نمایشنامه منظوم «كاوه ئاسنگه ر» شیركو بیكس/ محمد ایرانی، سمیرا كنعانی

 باور بلاگردانی در قوم بختیاری/ محمود آقاخانی بیژنی، سید مرتضی هاشمی باباحیدری ، اسماعیل صادقی 

خطاب های انسانی و استعاره های مبتنی بر نام حیوانات در زبان گیلكی: رویكردی شناختی/ منصور شعبانی ، محمدامین صراحی

دماوند در اساطیر ایرانی/ ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

شعر كار شالیزار و تحلیل محتوایی آن/ جهاندوست سبزعلیپور، سیده باقره باقری 

فعل در زبان دوبیتی های امیر پازواری/ مهران غفاری، رمضان شجاعی كیاسری 

گندم در فرهنگ و گویش مردم تنگستان/ نغمه حسینی ، حیدر یزدان شناس 

معرفی نسخ نویافته حماسه بهمن شاه نامه و فواید آن (مجلد چهارم و پنجم داراب نامه ترجمه بیغمی)/ میلاد جعفرپور

وجوه نقیضه پردازی در اشعار نظام الدین قاری یزدی/ زینب عرب نژاد

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول: دكتر غلامحسین غلامحسین زاده

سردبیر:  دكتر حسن ذوالفقاری