شمارۀ جدید دوفصلنامۀ علوم ادبی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دو فصلنامۀ علوم ادبی (سال پنجم، شماره 8، پاییز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه قم منتشر شد.
فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ علوم ادبی به شرح زیر است:
سبك شناسی طنز حافظ/ خدابخش اسدالهی، اعظم لطفی
نقد و تحلیل مجموعه سروده های محمد زُهری با تاكید بر محتوا و درون مایه/ عباس حسن پور، علیرضا قاسمی، ابراهیم فلاح  
روابط بینامتنی رمان فریدون سه پسر داشت با داستان فریدون در شاهنامه/ عبداله حسن زاده میرعلی، حسن اكبری بیرق، فاطمه زمانی
بررسی زبان در غزل نظیری نیشابوری/ عصمت خوئینی
تاملی در ساختارهای لفظی و معنایی شعر عسجدی مروزی/ علیرضا شعبانیان
بررسی و تحلیل سبك شناسی هجویات حطیئه/ حسین شمس آبادی، محمد غفوری فر، علیرضا حسینی
بررسی انواع استعاره در غزلیات حافظ شیرازی بر مبنای زبانشناسی شناختی/ محمود عباسی، حسین صادقی، جواد شیروانی
از جهان نگری تا كاربرد صنایع بدیعی در غزلیات چهار تن از شاعران مكتب تصوف / ناصر علیزاده، كمال راموز
علم معانی در گذر از سبك های شعر فارسی/ یحیی كاردگر
تحلیل سبك شناسی رباعیات مهستی گنجوی/ دكتر محمدرضا نجاریان
صاحب امتياز: دانشگاه قم
مدير مسئول: دكتر يحيي كاردگر
سردبير: دكتر محمد فولادی