شمارۀ 337 و 338 جهان کتاب

میراث مکتوب - شمارۀ 337 و 338 ماهنامۀ جهان کتاب (سال یست و دوم، شمارۀ 3 و 4، خرداد و تیر 1396) منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

در این گوشه... [بخشی دیگر از نامه‌های پراگ] / پرویز دوایی

قاچاق کتاب یا سرطان نشر / گزارشگر: محمد زین‌الدینی

جامعه‌شناسی آماری روسپی‌گری / معصومه علی‌اکبری

«موبایلیزیشن»


هر کسی جین آستین خودش را دارد / حمید نامجو

بهاء طاهر در ایران / حسین مسرت

تاریخ اجتماعی نشر ایران / مجید رُهبانی

صافی تبریزی و وطنیه‌هایش / کامیار عابدی

خطرات خواندن / یزدان منصوریان

جایگاه فرمول ساختاری در فرهنگ‌نویسی / رحمان افشاری

خلق آثار فرهنگی بر خوانِ نفتی / محمدرضا مهدیزاده

ملال پدرم / آرش اخوت

چگونه هری پاتر ادبیات نوجوانان را دگرگون کرد؟ / رافائل بُت، ترجمه یاسمن مَنو

نام‌های آثار ادبی از کجا آمده‌اند؟ / گری دکستر، ترجمه پرتو شریعتمداری

هزار و یک داستان / زری نعیمی

معرفی کوتاه

تازه‌های بازار کتاب / فرخ امیر فریار

یک نامه

و

درگذشتگان

صاحب امتياز:     طليعه خادميان
    
مدير مسئول:     طليعه خادميان