فراخوان دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی

میراث مکتوب - دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی باستان مهر 96 برگزار خواهد شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:
دیدگاه های نو در زمینه زبان و ادبیات زبان های ایرانی میانه غربی ( پارتی و فارسی میانه)

دیدگاه های نو در زمینه زبان و ادبیات زبان های ایرانی میانه شرقی ( سغدی، بلخی، ختنی و خوارزمی)

نسخه شناسی متون ایرانی میانه

زیبایی شناسی اشعار بازمانده از زبان های ایرانی در دوره میانه

ریشه های باستانی ادبیات دوره میانه و تاثیر آن بر شعر و ادبیات پس از اسلام

فرهنگ ایرانی در دوره میانه ( تاریخ، دین، هنر، اسطوره، باستان شناسی )

این همایش توسط پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

مهلت ارسال متن كامل مقاله31 تیر 1396 است و تاریخ برگزاری همایش 23 و 24 مهر سال جاری است.

سایت همایش: isil2.uk.ac.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 31322202 و33257260-034
آدرس دبیرخانه: کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران
محل برگزاری: کرمان - دانشگاه شهید باهنر
ایمیل: 
iranianlanguages@conf.uk.ac.ir