میراث شهاب در گام 87

میراث مکتوب - شمارۀ جدید میراث شهاب، سال بیست و سوم، شماره اول، پیاپی 87 منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره به این قرار است:

نسخه های خطی اهدایی آیت الله رئیس العلماء طباطبایی بهبهانی/ سید محمود مرعشی

ملاحظات و تصحیحات/ محمد کاظم رحمتی

نسخه پژوهی مفتاح اللبیب/ محمد لطف زاده

نامه های رویانی، بخش دوم/ علی صدرایی خویی

اصالت منشأ و نظم اولیه در فهرست نویسی اسناد/ نیره خداداد شهری و حسین احمدی رهبریان

علامه ضیائی فقیه و اصولی گمنام/ امرالله شجاعی راد

سنجه کتاب، بخش چهارم/ علی اکبری صفری

دست نوشته هایی پیرامون حضرت فاطمه (س)/ حسن مهرآبادی آرانی

شرح رکن الدین استرآبادی و جامی بر کافیه/ عبدالرضا عطاشی و عاطفه عصاره

منبع: بساتین