پنجاه و دومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب/2

میراث مکتوب - پنجاه و دومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چهارشنبه 28 تیر در این مؤسسه برگزار شد.

اکبر ایرانی - مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب اکبر ایرانی - مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
محمد باقری - سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران محمد باقری - سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران
فتح الله مجتبایی - عضو هیئت علمی شورای دایرة المعارف بزرگ اسلامی فتح الله مجتبایی - عضو هیئت علمی شورای دایرة المعارف بزرگ اسلامی
آیت الله سید هادی خامنه ای - رییس پژوهشکدۀ تاریخ اسلام و ایران آیت الله سید هادی خامنه ای - رییس پژوهشکدۀ تاریخ اسلام و ایران
محمد شکری فومشی - مؤلف کتاب دست نوشته های مانوی تورفان محمد شکری فومشی - مؤلف کتاب دست نوشته های مانوی تورفان
نوش آفرین انصاری - نویسنده و پژوهشگر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایرانی نوش آفرین انصاری - نویسنده و پژوهشگر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایرانی
ژاله آموزگار - پژوهشگر فرهنگ و زبان های باستانی ژاله آموزگار - پژوهشگر فرهنگ و زبان های باستانی
بهمن پناهی - خوشنویس و موسیقیدان بهمن پناهی - خوشنویس و موسیقیدان
فرید مدرسی - روزنامه نگار فرید مدرسی - روزنامه نگار
محمود عابدی - مصحح و استاد دانشگاه محمود عابدی - مصحح و استاد دانشگاه