تغییر مذهب در ایران عصر صفوی

میراث مکتوب - دین و قدرت در ایران عصر صفوی پژوهشی دربارۀ پیوند میان نهاد سیاسی و ساختار دیوانی در ایران سده های دهم تا دوازدهم هجری است. ایران در این دوره شاهد تغییراتی جدی در سیاست، جامعه و اقتصاد و نیز با تحولات جهانی چشم گیری هم زمان بود.

علمای مهاجر جبل عاملی به ایران عصر صفوی در جامعه ای با این ویژگی ها فعالیت و با بهره گیری از دانش فقهی و موقعیت اجتماعی خویش با تألیف کتاب ها و رساله ها، مشروعیت صفویان را تحکیم کردند.

کتاب حاضر با عنوان تغییر دین در ایران در شمار جدیدترین تحقیقاتی است که در شاخۀ غربی این حوزه مطالعاتی منتشر شده است.

نویسندۀ  آن خانم دکتر رولاجردی ابی صعب استاد تاریخ خاورمیانه و کشورهای اسلامی در دانشگاه مک گیل است. حوزۀ تخصصی تحقیقات ایشان تاریخ مذهبی و اندیشه ای به ویژه در دنیای شیعی است و بیشتر پژوهشهای ایشان به همین موضوع با تأکید بر جبل عامل اختصاص یافته است. چنانکه از محتوای کتاب پیداست، نویسنده با تأکیدی اساسی بر بهره برداری مفصل از تمامی تحقیقات موجود و به ویژه تحقیقات ایرانی و از جمله پژوهش مترجم با عنوان ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی، کوشیده تفسیری تازه از ادبیات موجود درباره مهاجرت علمای جبل عامل به ایران ارائه کند.

این تفسیر تازه بیشتر بر تأکید و گاه مبالغه درباره نقش و اهمیت این گروه از فقها ارائه شده است.

این کتاب برای مورخان، مردم شناسان و پژوهشگران دینی و دلبستگان به تاریخ ایران عصر صفوی و همۀ کسانی که به موضوع ریشه های برآمدن ایران جدید علاقه مند هستند، سودمند است.

رولاجردی ابی صعب، تغییر مذهب در ایران (دین و قدرت در ایران عصر صفوی)، ترجمه: منصور صفت گل، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، 572 صفحه، قطع: رقعی، بها: 420000 ریال، 1396.