شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادب فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادب فارسی (سال ششم، شماره 2، پاییز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران منتشر شد.

فهرست مقالات این فصلنامه به شرح زیر است:

تغزل عربی متن پنهان تغزل فارسی/ حبیب الله عباسی ، سید مرتضی میرهاشمی ، عفت نقابی ، زهرا سعادتی نیا

طرز انوری در غزل ها و رباعی ها، با تكیه بر ویژگی های نحوی كلام/ محمدرضا تركی ، سمیه رجبی

گویندگان ناشناس در نوبت ثالثه كشف الاسرار/ مریم مشرف ، بهدخت نژادحقیقی

تعامل مولوی با مخاطب در فیه ما فیه و مكتوبات/ مصطفی موسوی ، سیاوش گودرزی

پژوهشی در باب تاملات معناشناختی عین القضات همدانی/ مسعود آلگونه جونقانی

بررسی چهار نظریه درباره بیتی از عبدالقادر بیدل/ سیدمهدی طباطبایی

بررسی رابطه حالات و مقامات عرفانی با شگردهای بلاغی/ علیرضا فولادی ، عباس شاه علی رامشه

خروجگاه و مترادفات آن در متون كهن فارسی/ محمود ندیمی هرندی ، تهمینه عطائی كچوئی

معرفت شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی/ نرگس اسكویی

بررسی پایگاه ادبی فارسی نوِ آغازین (فارسی دری) در خوزستان/ سیدمهدی دادرس

سبك تخلص آوری در غزل و سیر آن/ رضا خبازها

صاحب امتیاز: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: ابوالحسن امین مقدسی

سردبیر: علیرضا حاجیان نژاد