دفتر کمال

میراث مکتوب - این دفتر به منظور شناسانیدن یکی از تواناترین قصیده سرایان معاصر فراهم شده است؛ شاعری پرمایه که چکامه های استوارش، به لحاظ جزالت بیان و تازگی مضامین و برخورداری از معانی بلند و احساسات و اندیشه های عمیق انسانی  و رعایت اسالیب قصیده سرایی و دقایق سبک خراسانی، از قصاید بسیاری از سرایندگان بزرگ قرن های پنجم و ششم فروتر نیست؛ و بر سری، شخصیت والای او محبوب و فضایل انسانی او زبانزد خاص و عام بود.

احمد کمالپور در نزد ارباب سخن به تخلصش «کمال» شهرت داشت . او در آسمان سخن سرایی ستاره ای درخشان بود اما دریغ که اهل خودنمایی نبود و عموم مردم، جوانان مشتاق فرهنگ و هنر، جامعۀ دانشگاهی و حتی بسیاری از شیفتگان شعر و ادب فارسی و استادان و مدرسان او را نمی شناسند.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

شعر و زندگی کمال

در وصف فضایل اخلاقی و هنرهای کمال

منتخب سروده های کمال

تصاویر

منابع

فهرست ها

ذاکرالحسینی، محسن، دفتر کمال (شعر و زندگی احمد کمالپور «کمال»)، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 138 صفحه، شمارگان: 500، 1396.