شمارۀ 35 سبك شناسی نظم و نثر فارسی

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ فصلنامۀ سبك شناسی نظم و نثر فارسی (سال دهم، شماره 35، بهار 1396) منتشر شد.

مطالب این شماره از فصلنامۀ سبک شناسی نظم و نثر فارسی به شرح زیر است:

بررسی سبك موسیقی بیرونی و تناسب آن با محتوا در سوگ سروده های خاقانی/ نصراله امامی، محمدرضا صالحی مازندرانی، رضا ارشادی فر
دوبیتی در ادوار مختلف شعر فارسی/ محمدحسین محمدی، غزال اسماعیلی برزی
بررسی ویژگی های سبكی نسخه خطی دیوان عابد/ سكینه پیرك
كاربرد ادبی و هنری و تصویری الف در پهنه ادب پارسی با تكیه بر اشعار سبك هندی/ غلامرضا حیدری
پژوهشی در تلمیحات شعر صائب و تصرفات وی در آن/ محمد خاكپور
بررسی سبك شناسانه منظومه های گل كشتی از میر نجات ( م: 1180ه.ش.)و دیوان رضا یزدی متخلص به كمتر( م:1335ه.ش/ ) مهین حطیب نیا.
شبكه های رمزی در غزلیات عطار/ فاطمه مدرسی، رحیم كوشش، یاسر رحمتی
بررسی اشعار طنز میرزاده عشقی با رویكرد سبك شناسی/ مهسا ساكنیان دهكردی، مرتضی رشیدی آشجردی، محبوبه خراسانی
معرفی نسخه خطی «قَمْقامِ زَخار و صَمْصامِ بَتار» و بررسی تفكرات تاریخی و ادبی شاهزاده فرهادمیرزا در تدوین آن/ مهدی صلاح، محمد شیخ الاسلامی
جلوه های تصویری اندیشه های عرفانی عزیزالدین نسفی در رساله «انسان كامل»/ منوچهر اكبری، مریم علی نژاد
نقش شاعران فارس در جنبش مشروطیت/ عبدالرسول فروتن ، علی محمد موذنی  
بررسی ذكر و تقیید مسندٌالیه در داستان رستم و اسفندیار و رابطه آن با سبك حماسی شاهنامه/ حسن حیدری، دكتر محمدرضا عمرانپور، مهدی قاسمزاده
بررسی تشبیه در اشعار انوری ابیوردی/ فریبا قره داغی كراله، حسین خسروی
كاربردهای تمثیل در اشعار ناصر خسرو قبادیانی/ محمدامیر مشهدی، محمدرضا حیدری
شیوه های خاصِ بهره گیری عرفی از صُور بلاغی در آفرینش تصویرهای انتزاعی/ شهرام احمدی، آلیس سعیدی، مصطفی میردار رضایی
تصویرهای تشبیهی فشرده ویژگی برجسته سبكی متون منثور عرفانی (با تمركز بر عبهرالعاشقین، اسرارالتوحید، كشف الاسرار و عدةالابرار)/ مریم نافلی ، حسین آقا حسینی، سید علی اصغر میرباقری فرد
مخالف خوانی یكی از ویژگیهای سبكی صائب تبریزی ( بررسی موردی : مخالف خوانی گل در شعر او)/ عفت نجار نوبری، علی محمد سجادی، مهدی ماحوزی، محمود طاووسی