زنان در شاهنامه، تحقیقی ارزشمند و ترجمه ای نادرخور

میراث مکتوب - کتاب زنان در شاهنامه، نوشتۀ دکتر جلال خالقی مطلق در اصل رسالۀ دکتریِ ایشان در دانشگاه کلنِ آلمان است که نخستین بار در سال 1971 م به آلمانی منتشر شده است.

ترجمۀ انگلیسیِ این کتاب در سال (2002 م) در آمریکا به طبع رسیده و اخیرًا انتشارات مروارید ترجمۀ فارسیِ آن را چاپ کرده است. برخلافِ متنِ علمی و روشمندانۀ اصلِ کتاب، متأسّفانه ترجمۀ فارسیِ آن سست و آشفته است که در این مقاله در چند بخش به ذکر و بررسیِ این اشکالات و نواقص می پردازیم.

متن کامل این مقاله نوشتۀ دکتر سجاد آیدنلو که در شمارۀ 163 نشریۀ آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.