در برف پیری (مجموعه‌ای از مقالات دکتر احمد مهدوی دامغانی)

میراث مکتوب - این کتاب مجموعه‌ای است از مقاله‌های استاد دکتر «احمد مهدوی دامغانی» که از شناساندن مستغنی است و نوشته‌ها نیز از  لحاظ لفظ چندان زیبا و از نظر محتوا آنقدر غنی است که خود معرف خویشتن است.

هر اثر، عتیقه‌ای است که جوانان را به دیدار خود فرامی‌خواند تا تجربه‌های ارزشمند خود را بدانان رایگان ارزانی دارد، باشد که آزموده را دوباره نیازمایند و پیران را نوید و امید می‌بخشد که آینده را در آیینه و صافی ضمیر خویش به تماشا بنشینند و دل از مهر ایزدی برنگیرند؛ خواندنی است و ماندنی. دریافتنی و بازگفتنی...

در مقدمه این کتاب آمده است:

استاد دکتر مهدوی را همچون استاد اوستادان سخن، فردوسی دو غم مونس جان و شادی روان است: ایران و تشیع و این دو سکان‌دار کشتی نجات او در دنیا و آخرتند.

از بارزترین جلوه‌های تشیع، اعتقاد و اهتمام به مضامین بلندی است که در زیارت جامعه کبیره منقول از حضرت امام علی‌النّقی الهادی(ع) آمده است و استاد ضمن مقاله‌ای آکنده از اخلاص در این مجموعه از آن سخن گفته‌اند و اقرار آورده که هیچ جمعه‌ای نبوده است مگر آنکه با این زیارت نسبت به معصومان پاک ادای احترام و عرض سرسپردگی کرده است و از این توسّل و تمسّک، یافته است آنچه یافته

مطالب کتاب از این قرار است: مقدمه، و باز هم ادای دینی، پیشگفتاری بر زیارت جامعه کبیره، دربارة چند حکایت مثنوی شریف تقدیم به یادنامۀ حضرت آیت‌‌الله العظمی شهاب‌الدین مرعشی نجفی(ره))، ذکر جمیل مرحوم آیت‌الله شیخ مجتبی قزوینی طاب ثراه، معرفی گوینده و مآخذ چند بیت عربی دیگر کلیله و تتّمة ‌تکمیلی مآخذ ابیات عربی، کلیله وارده در «حاصل اوقات»، قمر و عبدی، یادی از بانو دکتر قمرآریان، یادی از شاعری دانشمند و گمنام (تقدیم به جشن‌نامۀ استاد ادیب برومند)، افتخار دریافت اجازت روایت از حضرت علّامه سمنانی(ره)، دکتر سیدعلی موسوی‌گرمارودی و شعر او، زمخشری، اصل داستان منظومۀ عامیانۀ عاق والدین، سابقۀ سردفتری این حقیر، گزارش‌یک دادرسی (شرح محاکمۀ این ناچیز در اوین)، نوشته‌هایی از لونی دیگر.

در برف پیری، مجموعه‌ای از مقالات دکتر احمد مهدوی دامغانی، به کوشش سیدعلی‌محمد سجادی، سعید واعظ، تهران، اطلاعات، 280 صفحه، قطع: رقعی، بها: 160000 ریال، 1396.