دست‌نوشتی تازه‌یاب از موصِل الطّالبینِ نصیرالدّینِ کاشانی

میراث مکتوب - نهج المسترشدین فی اصول الدّین یکی از رساله‌های کلامی پر ارج علّامۀ حلّی است که بر آن شروح متعدّدی نگاشته شده است.

از میان ‌آن شروح، شرح متکلّم و منطق‌دان برجستۀ حلّی، نصیرالدّین کاشانی (قاشی) حلّی (د: 755 ھ . ق.) زیر عنوان موصل الطالبین إلی شرح نهج المسترشدین اثری ارزشمند و بسیار حائز اهمّیّت است. تاکنون تنها سه نسخه از این کتاب شناخته شده بود؛ امّا به تازگی راقم این سطور به نسخه‌ای دیگر از اثر دست یافت. در نوشتار حاضر، دست‌نوشتِ تازه‌یابِ یادشده که اکنون در یکی از کتابخانه‌های ترکیه نگهداری می‌شود معرّفی می‌گردد.

متن کامل این مقاله نوشتۀ حمید عطایی نظری را اینجا بخوانید.