پنجاه و سومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - پنجاه و سومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز چهارشنبه 25 مرداد در این مؤسسه برگزار شد. دکتر مهدی محقق، دکتر نوش آفرین انصاری، دکتر حسن بلخاری رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دکتر محسن جعفری مذهب، محسن رسام عرب زاده و ژیلا رسام عرب زاده (فرزندان استاد سید ابوالفتح رسام عرب‌زاده)، پوراندخت برومند و ... از مهمانان این دیدار دوستانه بودند.

از راست: اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و محسن جعفری مذهب از راست: اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و محسن جعفری مذهب
منوچهر فروزنده فرد، پژوهشگر زبان های باستانی و مسعود راستی پور، پژوهشگر و سردبیر دوماهنامۀ گزارش میراث منوچهر فروزنده فرد، پژوهشگر زبان های باستانی و مسعود راستی پور، پژوهشگر و سردبیر دوماهنامۀ گزارش میراث
از راست : عبدالحسن بصیره و جواد محمدی خمک از راست : عبدالحسن بصیره و جواد محمدی خمک
از راست: مهدی محقق رئیس سابق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و آیت الله سید هادی خامنه ای، رئیس پژوهشکدۀ تاریخ اسلام از راست: مهدی محقق رئیس سابق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و آیت الله سید هادی خامنه ای، رئیس پژوهشکدۀ تاریخ اسلام
حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
مسعود راستی پور - سردبیر دوماهنامۀ گزارش میراث مسعود راستی پور - سردبیر دوماهنامۀ گزارش میراث
ژیلا رسام عرب زاده فرزند استاد سید ابوالفتح رسام عرب‌زاده - عضو هیئت مدیرۀ بنیاد فرهنگی فرش رسام عرب زاده ژیلا رسام عرب زاده فرزند استاد سید ابوالفتح رسام عرب‌زاده - عضو هیئت مدیرۀ بنیاد فرهنگی فرش رسام عرب زاده
سید علی آل‌داوود - پژوهشگر متون و نسخ خطی سید علی آل‌داوود - پژوهشگر متون و نسخ خطی
سید سعید میرمحمدصادق - پژوهشگر تاریخ دورۀ صفوی سید سعید میرمحمدصادق - پژوهشگر تاریخ دورۀ صفوی
پوراندخت برومند - پژوهشگر و فرزند مرحوم ادیب برومند پوراندخت برومند - پژوهشگر و فرزند مرحوم ادیب برومند
امیراسماعیل آذر - پژوهشگر امیراسماعیل آذر - پژوهشگر
مهمانان پنجاه و سومین دیدار دوستانه مرکز پژوهشی میراث مکتوب مهمانان پنجاه و سومین دیدار دوستانه مرکز پژوهشی میراث مکتوب