شمارۀ 15 فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه

میراث مکتوب - شمارۀ 15 فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه (سال پنجم، شماره 15، مرداد و شهريور 1396)  به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد

.

 فهرست مقالات این شماره از فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه به شرح زیر است:

بژنیانی ؛روایتی گرجی از داستانی ایرانی/ محسن حسینی موخر

پراكنش غیرتصادفی مكان‏های جغرافیایی در ایران كه در نام آنها «دیو» وجود دارد/ مصطفی سعادت

پرخوانی و ذكر خنجر: بقایای اعتقادات كهن در میان تركمن های تركمن صحرا/ عقیل تقوی

توصیف ساختاری و دگرگونی های زبانی در گویش عربی مهاجران جنگ زده شهرستان كنگان/ رسول بلاوی 

جلوه های فرهنگ عامه در نمایشنامه های حمید امجد ( با تمركز بر نمایشنامه های سه خواهر و دیگران، پستوخانه، شب سیزدهم و زائر)/ محمد جعفر یوسفیان كناری ، مرجان برات طرقی

ریخت شناسی منظومه امیر و گوهر بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ/ نادعلی فلاح ، مصطفی گرجی ، احمد ابومحبوب

سگِ كیخسرو (نكته ای اساطیری در یكی از گزارشهای شفاهی- مردمی داستانِ غیبتِ كیخسرو)/ سجاد آیدنلو

شیوه ها و اغراض گفت و گو در دوبیتی های عامیانه مازندرانی و خراسانی/ ویدا ساروی ، مهدی ماحوزی ، محمود طاووسی

مقایسه دو روایت از قصه مهر و وفا در ادب عامیانه كُردی با روایت فارسی از شعوری كاشی/  مهری پاكزاد

نقش قهوه خانه های عصر صفوی در تكوین سبك هندی/ علی حیدری ، قاسم صحرایی ، مجتبی عباس آبادی

صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس

مدير مسئول:  غلامحسين غلامحسين زاده

سردبير:حسن ذوالفقاری