دو فصلنامه زبان فارسی و گویش های ایرانی در گام دوم

میراث مکتوب - شمارۀ دوم دوفصلنامۀ «زبان فارسی و گویش های ایرانی» به صاحب امتیازی دانشگاه گیلان منتشر شد.

 

فهرست مطالب این شماره از دوفصلنامۀ «زبان فارسی و گویش های ایرانی» به شرح زیر است:

نسخه شناسی تطبیقی نفثه المصدور زیدری نسوی براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی/ محمدعلی خزانه دار لو ، بهروز سلطانی

سرنام های دوسطحی در زبان فارسی/ بشیر جم

فعل در گویش كلاسوری/ چنگیز مولایی

ساختار موضوعی افعال دومفعولی در كُردی هورامی/ جبار میلانی ، غلامحسین كریمی دوستان  

بررسی و دسته بندی معنایی اجزای كلام زبان فارسی برپایه نظریه لیبر/ عباسعلی آهنگر ، ابراهیم مرادی

بیان مالكیت در تالشی/ مهرداد نغزگوی كهن

ویژگی های زبانی و محتوایی دوبیتی های عامیانه تالشی جنوبی/ فرشته آلیانی ، فیروز فاضلی

تاثیر تماس زبانی بر ویژگی های صرفی و نحوی گویش تاتی رودبار/ راحله ایزدی فر

بررسی مولفه های توالی واژه و هم بستگی آنها با توالی مفعول/ فعل در گویش تاتی گیفان، براساس دیدگاه رده شناختی درایر/ ندا هدایت

صاحب امتياز: دانشگاه گيلان

مدير مسئول: فيروز فاضلی

سردبير: محرم رضايتی كيشه خاله