فراخوان پنجمین دورۀ شرکت در گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار

میراث مکتوب - فراخوان پنجمین دورۀ شرکت در گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار اعلام شد.

تمامی فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ کتابداری و اطلاع رسانی(علم اطلاعات و دانش شناسی)، که از پایان نامۀ خود در سال 1395 دفاع کرده اند، و نیز دانشجویان رشته های دیگری که موضوع پایان نامه های آنها به گونه ای با کتاب، کتابخانه، آرشیو،  نشر کتاب، جامعه شناسی و روان شناسی مطالعه و کتابخوانی  مربوط می شود می رساند در صورت تمایل به شرکت در پنجمین دورۀ جایزۀ این گنجینه، می توانند یک نسخه از رسالۀ خود را تا پایان شهریور ماه 1396 به نشانی  تهران، دارآباد، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) دفتر گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار ارسال کنند. 

به برندۀ جایزه، افزون بر لوح تقدیر هیأت داوران، مبلغ پنج میلیون تومان اعطا می شود.