شمارۀ جدید فصلنامۀ قند پارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ قند پارسی (فصلنامۀ فرهنگ، زبان و ادب فارسی) شمارۀ 73 – 74 پاییز – زمستان 1395 به صاحب امتیازی مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دهلی نو منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ قند پارسی به شرح زیر است:

سخن آغازین

سهم هند در پیشرفت زبان و ادب فارسی/ پرفسور شریف حسین قاسمی

دیوان خادم یردوانی/ محمدامین عامر

فزونی استرآبادی تاریخ نگار قرن یازدهم هجری/ پرفسور ریحانه خاتون

جامی و شبه قاره/ عارف نوشاهی

غزل های عرفانی شاه همدان/ آصف نعیم

ویژگی های شعر فارسی علامه سید رضا علی وحشت کلکتوری/ محمد عابد حسین

«بحرالابرار» امیرخسرو دهلوی/ نورعلی نورزاد

جامعه شناسی در آثار آنندراج مخلص/ پرفسور سیده خورشید

ملک الشعرای دربار احمدشاه بهمنی آذری اسفراینی/ سید کلیم اصغر

بررسی تطبیقی مشترکات دید سیاسی ماهاتما گاندی و امام خمینی (ره)/ مهدی باقرخان

نگاهی به احوال و آثار سید شاه برکت الله مارهرودی/ علی رضا خان

حکیم محمدامین آتشی شاعر و حکیم دورۀ عادل شاهیان/ محمد صادق خان

اهمیت فرهنگی و اجتماعی تاریخ عبدالقادر سروری/ دکتر محمد الطاف بت

مفتی عبدالسلام یک شاعر ناشناخته زبان فارسی از قرن نوزدهم/ سید حسن سردار

اشعار

غزل/ رئیس احمد نعمانی

گیاه غنچه/ بلرام شکلا

تقدیم به امیر مؤمنان/ احمد شهریار

رباعیات در مدح حضرت علی (ع)/ مهدی باقرخان