دفتر اول «مطالعات آسیای صغیر»

میراث مکتوب - دفتر اول مطالعات آسیای صغیر ویژه نامه نامۀ فرهنگستان در بهار و تابستان 1395 منتشر شده است که فهرست مقالات آن به این قرار است:

سخن سردبیر/ محمدرضا نصیری

مقدمه بر تصحیح جدید مثنوی/ محمدعلی موحد

حاجی بکتاش، از افسانه تا حقیقت/ حسن انوری

افسانه ها و حکایات مشترک آذربایجان و آناطولی/ محمدتقی امامی خویی

آیین فتوّت، جوانمردی و اخیت در ایران و آسیای صغیر/ مهری باقری

نگاهی به چند سفینه و جُنگ ادبی پدیدآمده در آناطولی، تا پایان سدۀ نهم هجری/ جواد بشری، محمد افشین وفایی

تذکره نویسی در قلمرو عثمانی (با تکیه بر تذکرۀ شاعران)/ فریبا شکوهی

میراث مشترک فرهنگی آق قویونلو و عثمانی: ادریس بدلیسی و آثارش/ هادی سیدحسین زاده

دفاتر مهمه عثمانی و اهمیت آنها در شناخت تاریخ ایران/ حجت فخری

جریان های مذهبی و تثبیت اسلام در آناطولی پیش از عثمانی/ مهدی عبادی

بشارت و رستگاری: قتل فضل الله استرآبادی و نخستین چالش های حروفیان آناطولی و ایران/ محمد کریمی زنجانی اصل

منبع: بساتین