فراخوان مقاله دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی

میراث مکتوب - فراخوان مقاله دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی اعلام شد.  

محورهای همايش به شرح زیر است:
تحلیل آثار مغفول مفاخر و مشاهیر خراسان
بازتاب آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در جهان
تاثیر آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در ادب پارسی
تاثیر آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در ادبیات بین الملل
بازتاب آثار مفاخر و مشاهیر خراسان بر فرهنگ عامه
بررسی تاثیر باور های مذهبی بر ادبیات مشاهیر و مفاخر خراسان
بررسی جایگاه آثار مشاهیر و مفاخر خراسان در اعتلای درک مفاهیم مذهبی
فرهنگ و ادب خراسان در گذر زمان ومکان
پژوهشی در زندگی مفاخر و مشاهیر خراسان
نقش و جایگاه مفاخر و مشاهیر خراسان در ارتقاء فرهنگ جامعه
تحلیل و تبیین آثار مفاخر و مشاهیر خراسان
بررسی تاثیر سبک خراسانی برشعر و ادبیات معاصر

برگزار كنندگان: دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح مشهد.

آخرین مهلت ارسال مقالات 31 شهریور 1396
تاريخ برگزاری همايش: 27 مهر 1396
سايت همايش: iclp.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 7-52286005-051
آدرس دبيرخانه: مشهد - دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح- معاونت توسعه منابع دانشگاه
محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فرهنگیان