رونمایی از کتاب فهرست نسخه های خطی فارسی پاکستان

میراث مکتوب - یکصدمین نشست از سلسله نشست های متن پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به رونمایی از کتاب فهرست نسخه های خطی فارسی پاکستان اختصاص داشت.