تاریخ نجف

میراث مکتوب - کتاب تاریخ نجف نوشته السید حسین بن اسید احمد البراقی النجفی به همت حسین منوچهری ترجمه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.

کتاب تاریخ نجف با عنوان فرعی  نوشته السید حسین بن اسید احمد البراقی النجفی به همت حسین منوچهری ترجمه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ۴۳۵ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه منتشر شد.

کامل سلمان الجبوری در مقدمه و در معرفی این کتاب می نویسد: «الیتمیه الغرویه و التحفه فی الارض المبارکه الزکیه»؛ این کتاب از مشهورترین آثار مولف آن «البراقی» است که در محافل فرهنگی و ادبی و نیز نزد اغلب مورخان و وقابع نگاران که درباره نجف اشرف و تاریخ آن سرزمین مقدس به تحقیق و پژوهش پرداخته اند مطرح و محل مراجعه و اعتنا بوده است

کتاب از ۶۴ سرفصل تشکیل شده است که می توان به عنوان نمونه از دیباچه و فضلیت و برتری «غری»(= نجف)، نماز حاجت، نماز تمام در مسجد کوفه یاد کرد

کامل سلمان الجبوری در مقدمه توضیحاتی درباره متن اصلی کتاب آورده و درباره آن می نویسد: نسخه ای که به بررسی و تحقیق آن پرداختم، متن دست نوشته ای بود که در کتابخانه عمومی آیت الله العظمی الامام الحکیم تحت شماره ۱۰۶ ف ضبط و نگهداری شده، است

در ادامه از روش تحقیق یاد می کند و می نویسد: پس از تهیه و تدوین شرح حال و زندگینامه مولف و ایضاح و توصیف نسخه های کتاب وی، تا انجا که ممکن بود با منابع اصلی، یعنی کتب و مآخذی که مولف در نگارش کتاب خود از آنها اقتباس و استفاده کرده بود اقدام به مقابله و مطابقت کردم و موارد استفاده و اقتباس را مشخص و مورد اشاره قرار دادم. البته متعرض تام اختلافات موجود در متن ها نشدم، چرا که استفاده و اقتباس مولف از آن منابع و مآخذ، با تصرف و تلخیص و به صورت نقل به مضمون انجام گرفته بود که به اینها نیز در پاورقی اشاره کرده ام. به ملاحظه اینکه حجم کتاب از این که هست افزون تر نشود زندگینامه برخی از اعلام و بزرگان را به اختصار برحسب اقتضای ضرورت آوردم تا حاشیه پردازی ها متن را سنگین نکند و از مزایای کتاب نکاهد

منبع: خبرگزاری مهر