شمارۀ 44 فصلنامۀ دریچه

میراث مکتوب - شمارۀ 44 فصلنامۀ دریچه (تابستان 1396) منتشر شد.

برخی ملاحظات تاریخی در باب آمریکا و گزینه های روی میز کذایی آمریکا / دکتر محمود امیدسالار

توسعه یعنی گذار از آبروداری به رواداری/ دکتر محسن رنانی

تکامل نهادهای اجتماعی در میان انسانهای نخستین/ دکتر عبدالحسین ساسان

حاکم اصفهان در روزگار کریمخان زند/ دکتر جمشید سروشیار

دقیقه ها، برخی ابیات تأملبرانگیز حافظ (۲)/ دکتر اصغر دادبه

در حاشیهٔ شرق شوق (۵)/ دکتر محمدرضا ضیاء

پایان غمبار عمر پنجاه و چهار سالهٔ برگ قیسی / دکتر مجدالدین کیوانی

پای صحبت استاد با یک سال بعد اندکی با استاد/ خورشید پورمحمدی

ییلاق در ایران دیروز/ دکتر نغمه دادور

آن که پاکیزه رود گر بنشیند خاموش... /دکتر گلبر نصری

بازگو از نجد و از یاران نجد/ مجید زهتاب

 مدارا خرد را برادر بود/ دکتر محمد جعفر یاحقی

ملاحظاتی دربارهٔ مصراع «بکفت اندر احسناتشان زهره ام» /دکتر محمود امید سالار

چهره ای تاریک در شاهنامه، سیمایی درخشان در اوستا / مصطفی کاویانی

بچه ها هدایت نمیخوانند / کیانا احمدی

گوشه ایی در اصفهان: ویژهٔ نقد و بررسی اشعار جواد زهتاب غزل اگر صادقانه باشد.../ خسرو احتشامی خونه گانی

ناگہان مثل عشق ! /دکتر مرتضی رشیدی

همهٔ شاخص های جوان غزل نئوکلاسیک/علیرضا بدیع

صدایی تازه از گوشهای در اصفهان/ اسماعیلی امینی

دربارهٔ دفتر سروده های جواد زهتاب، گوشه ای در اصفهان/ ابراهیم اسماعیلی

اراضی در جستوجوی نیمهٔ گمگشته ... /اکبر اکسیر

چهارراه سیکها اداریوش مفتخر حسینی دربارهٔ مجموعه شعر گوشهای در اصفهان» / مریم جعفری

آذرمانی گل از گلت شکفت ولی در اجاقها با محمدرمضانی فرخانی

دریچه - فصلنامۀ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

مدیرمسئول: حسین ملایی

 سردبیر: مجید زهتاب