چکیدۀ 130 مقاله با موضوع ایران قبل از اسلام

میراث مکتوب - این مجموعه شامل 130 مقاله به زبان فارسی دربارۀ فرهنگ و تمدن ایرانیان باستان است که در فاصلۀ سال های 1310 تا 1394 در مجلات معتبر علمی کشور به چاپ رسیده است. تلاش مؤلفان در این اثر چکیده ای مبسوط از این مقالات است به امید که محققان بتوانند با خواندن چند صفحۀ محدود، به مباحث اصلی مقاله دست یابد.

 

به گفتۀ مؤلفان همۀ مقاله ها با آدرس دقیق مجله، سال چاپ و نویسنده در اختیار خواننده قرار داده شده است .

مؤلفان این تحقیق مدعی نیستند که به همۀ پژوهش های ایران شناسی دست یافته و آن ها را معرفی کرده اند، زیرا بر اساس منابع در دسترس، در پایگاه های اطلاعاتی، مجله ها و اطلاعات نظام مند الکترونیکی اقدام به جستجو و جمع آوری این پژوهش کرده اند. از دیگر سو بسیاری از پژوهش ها، آمیخته ای از مطالب مربوط به ایران بعد از اسلام و قبل از آن هستند، به گونه ای که مباحث ایرانی آن ها اندک و یا به شکل غیر مستقیم مربوط به ایران قبل از اسلام می شود.

مسائل علمی، فلسفی و حکمی ایرانیان باستان بیشترین بسامد را در میان مقالات مورد بررسی به خود اختصاص داده است. مطالبی که در این مقاله ها به عنوان شاخص ، مطرح و در مقالات متأخر تکرار شده اند بیشتر مربوط به «دوران طلایی حکمرانی انوشروان» یا بنا به گفتۀ زرین کوب، مربوط به «قرن انوشروان» است، زیرا بنا به اعتقاد تمامی مورخان، نهضت دانش در دورۀ ساسانی در زمان انوشروان به اوج رسید.

دومین موضوعی که بسامد بالایی دارد، انوشروان و امور اختصاصی مربوط به او است که 31 مقاله را در برمی گیرد.

فرهنگ و تمدن، شرایط سیاسی این دوران، مسائل دینی، امور زنان، امور اخلاقی دیگر موضوعاتی است که در مقالات این کتاب به آن پرداخته شده است.

سبزیان پور، وحید، دارابی، حدیث، چکیدۀ مبسوط 130 مقاله با موضوع ایران قبل از اسلام (از سال 1310 تا 1394)، تهران، یاردانش، 646 صفحه، قطع: وزیری، بها: 300000 ریال، 1396.