شمارۀ 60 آینۀ میراث منتشر شد

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ نشریۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1396، پیاپی (60)) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از آینۀ میراث به شرح زیر است:

سخن سردبیر

کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیّات مولوی / محمود عابدی و بدریّه قوامی

قرآن منسوب به خط امام رضا(ع) در آستان قدس رضوی و تکمله‌های آن... / مرتضی کریمی‌نیا

بازخوانی تعلیقات استاد شفیعی کدکنی بر غزلیّات شمس تبریز / رحمان مشتاق‌مهر

جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه / سیدسعید میرمحمدصادق و عطاءالله حسنی

معرّفی یک طومار نقّالی کهن به زبان ترکی / سجّاد آیدِنلو

ردّ پای یكی از مشایخ تبریز در بوستانِ سعدی / محمّدعلی موسی‌زاده و محمّد طاهری خسروشاهی.

پایزه‌ای دیگر از سلطان ابوسعید ایلخانی / سعید خودداری نائینی

اسماعیلیان ایران و دانش استیفا / علی صفری آق‌قلعه

بازآرایی و بازشناسی سه مجموعۀ فارسی زردشتی در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی / حمیدرضا دالوند

فواید واژگانی دیوان غیاث‌الدّین کُجُجی / مسعود راستی‌پور

نقد و بررسی چاپ التذکرة فی علم البزدرة / امین مُجَلّی‌زاده و مهدی سلمانی

بررسی انتقادی چاپ دیوان خاقانی تصحیح ضیاءالدین سجادی / یعقوب نوروزی و سیف‌الدین آب‌برین

پژوهشی در اشعار فارسی تقریظات مجموعۀ رشیدیه / مجتبی دماوندی و سیاوش خوشدل

چکیدۀ عربی / حامد صدقی

چکیده انگلیسی /  مجدالدین کیوانی

صاحب امتیاز: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجدالدین کیوانی