شمارۀ 33 فصلنامۀ مطالعات تاريخ اسلام

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامه مطالعات تاريخ اسلام (سال نهم، شماره 33، تابستان 1396) به صاحب امتیازی پژوهشكدۀ تاريخ اسلام منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ مطالعات تاریخ اسلام به شرح زیر است:

سرشت گفتمانی جریان ارجاء در عصر اموی/ محمد احمدی منش

عجایب نگاری در تمدن اسلامی: خاستگاه و دوره بندی/ محمدجعفر اشكواری، سیدجمال موسوی، مسعود صادقی

نقش كاتبان ایرانی در تحول و توسعه كتابت درباری عثمانی: دوره سلیم اول (حك: ۹۱۸- ۹۲۶ ق) و سلیمان قانونی (حك: ۹۲۶- ۹۷۳ ق/) طاهر بابایی، سیداحمدرضا خضری، حسن حضرتی

درویشان بكتاشی در اسناد تشكیلات اداری آستان قدس رضوی از صفویه تا قاجار/ حمیده شهیدی

تاریخ و تبار اندیشه وحدت اسلامی میان فریقین در میان علمای معاصر امامیه/ كامیار صداقت ثمرحسینی

تاریخ نگاری حزبی در مصر نمونه موردی: كتاب سعد زغلول، اثر عقاد/ مریم عزیزیان

جای شناسی مذهبی ایرانِ عصر ایلخانی با تكیه بر نزهة القلوب/ جلیل قصابی گزكوه، جواد عباسی، بشری دلریش


صاحب امتیاز: پژوهشكده تاريخ اسلام

مدير مسئول: سید هادی خامنه ای

سردبیر: مهدی محقق