فهرست نسخ خطی کتاب ملی - جلد 23/1

میراث مکتوب - کتاب «فهرست نسخ خطی کتاب ملی - جلد 23/1» توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به چاپ رسيد.
انتشارات اين سازمان کتاب «فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی - جلد 23/1» را به بازار نشر عرضه كرد.
گفتني است اين كتاب كه تالیف مریم تفضلی شادپور است در 502 صفحه به چاپ رسيده است
.

منبع: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران