شمارۀ 16 فصلنامۀ فرهنگ و ادب عامه

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ فرهنگ و ادب عامه (سال پنجم، شماره 16، مهر و آبان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ فرهنگ و ادب عامه به شرح زیر است:

بازتاب عناصر فرهنگ و ادب عامه در گاهشماری سنگسری/ محمد رضایی، انسیه دارادوست، الهام مومنی

پژوهشی درباره آیین وَر در بلوچستان/ عبدالغفور جهاندیده

تحلیل نشانه معناشناختی تحقق سره و ناسره در گفتمان ادبی: مطالعه موردی داستان عامیانه «سزای نیكی بدی است»/ زهرا كرباسی ، حمیدرضا شعیری ، رویا لطافتی

بررسی درون مایه ترانه‏ های برزگری در استان كهگیلویه و بویراحمد/ سید برزو جمالیان زاده، محمود رضایی دشت ارژنه

سیمرغ در ادبیات عامیانه ایران/ وحید رویانی

بررسی شخصیت دایه و دلاله در داستان های شفاهی و رسمی(با تكیه بر داراب نامه ی بیغمی، فیروزشاه نامه، داراب نامه ی طرسوسی، سمك عیار، سندبادنامه، طوطی نامه و جامع الحكایات)/  منوچهر تشكری ، قدرت قاسمی پور ، زهرا محمدحسنی صغیری

طلسم و طلسم شكنی در فرهنگ عامه ی جبال بارز جیرفت/ حمیدرضا خوارزمی، حسین الله توكلی

بررسی برخی از افسانه های ایرانی با تكیه بر الگوی خودآگاهی در جنگل جهان زیرین استس/ محمد جعفر یاحقی، فرزاد قائمی ، مریم اسمعلی پور 

بن مایه های داستان «طاهر و زهره» در روایت های ایران (تركمن و آذربایجان)/ عاتكه رسمی ، سكینه رسمی

گردآوری و بررسی واژگان و اصطلاحات شترداری در گونه زبانی «طُرود»/ جواد عامری، سیدحسین طباطبایی

 

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول: غلامحسین غلامحسین زاده

سردبیر: حسن ذوالفقاری