فصلنامۀ تخصصی زبان و کتیبه در گام اول

میراث مکتوب - شمارۀ نخست فصلنامۀ زبان و کتیبه  - ویژه نامۀ منصور شکی (سال اول، شمارۀ اول، زمستان 1395) به مدیرمسئولی شیما جعفری دهقی منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ «زبان و کتیبه» به شرح زیر است:

منصور شَکی، ایران‌شناس و فیزیک دان برجسته/ محمود جعفری دهقی

تغییر صامت‌های واکدار آغازی به بیواک در زبان فارسی/ علی‌اشرف صادقی

آریا و شناسنامه آوایی ایران/ علیرضا محمدی

واژه شناسی «بور» و «بیان» در زبان گورانی/ آرش اکبری مفاخ

معرفی و بررسی کتاب/ سالومه غلامی   

مدیر مسئول: شیما جعفری دهقی   

سردبیر: محمود جعفری دهقی