زبان زنده: درآمدی بر انسان‌ شناسی زبان‌ شناختی

میراث مکتوب - زبان زنده درآمدی آموزنده و مفید بر مطالعه زبان در موقعیت‌های زندگی واقعی است. نویسنده در تدوین کتاب از مطالعات جدید و نتایج پژوهش‌های شخصی بهره می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های بارز کتاب فراهم آوردن مثال‌هایی واقعی از فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و ملل مختلف است که موجب غنای بیشتر کتاب و سودمندی آن برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌های مرتبط با زبان شده است. از این کتاب هر خواننده علاقه‌مند به آشنایی با تعامل زبان، جامعه و فرهنگ می‌تواند استفاده کند و فهم آن نیازمند هیچ نوع آشنایی پیشین با انسان‌شناسی یا زبان‌شناسی نیست.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

مقدمه مترجم
پیشگفتار
بخش اول: زبان: برخی پرسش‌های بنیادی
    فصل اول: حیات آکنده از جامعه زبان
    فصل دوم: ایما و اشاره‌ها، زبان‌های اشاره، و چندوجهی‌بودن
    فصل سوم: فرایند تحقیق در انسان‌شناسی زبان‌شناختی
    فصل چهارم: فراگیری زبان و جامعه‌پذیری
    فصل پنجم: زبان، اندیشه، و فرهنگ
بخش دوم: جوامع گویندگان، شنوندگان، خوانندگان، و نویسندگان
    فصل ششم: جوامع کاربران زبان
    فصل هفتم: چندزبانگی و جهانی‌شدن
    فصل هشتم: فعالیت‌های نوشتاری
    فصل نهم: کنش، کنش‌مندی، و برساخت جوامع
بخش سوم: زبان، قدرت، و تفاوت‌گذاری اجتماعی
    فصل دهم: زبان و جنسیت
    فصل یازدهم: زبان، نژاد، و قومیت
    فصل دوازدهم: مرگ و تجدید حیات زبان
    فصل سیزدهم: نتیجه: زبان، قدرت، و کنشگری
یادداشت‌ها
منابع
نمایه موضوعی

لورا ام. اهرن، زبان زنده : درآمدی بر انسان‌ شناسی زبان‌ شناختی، مترجم : دکتر رضا مقدم‌‌ کیا، 424 صفحه، بها: 190000 ريال، 1396