شمارۀ جدید فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی (شماره 41، تابستان 1395) به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی به شرح زیر است:

تحلیل ریخت شناسی قصه سلیمان در ترجمه تفسیر طبری/ مرتضی حیدری

مباحث كلامی توحید در مثنوی های عطار/ فریده محسنی هنجنی، احمد خاتمی

كاركرد تضاد و تقابل در زیبایی شناسی تصاویر غزلیات عطار، بر اساس آراء جرجانی

شریعت در كشف المحجوب هجویری/ حسین یزدانی

سویه های معنادار و واژه گزینی در خمسه نظامی/ محمد ایرانی، فاطمه كلاهچیان، زهرا منصوری

شیوه های تخلص به مدح و ملاك های نقد آن در قصیده/ زهره احمدی پور اناری

معرفی و تحلیل پیشینه نسخه تنكلوشای 1074 ه.ق/ محمود طاووسی، مینو اسعدی زهرایی

مدير مسئول:  ايرج فيضی

سردبير:  حسينعلي قبادی