تصاویری از حضور دکتر محسن جعفری مذهب در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - دکتر محسن جعفری مذهب تاریخ شناس، سندپژوه و سکه شناس برجسته ظهر روز دوشنبه 17 مهر جان به جان آفرین تسلیم کرد. تصاویر زیر بخشی از حضور این استاد فقید در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب است.

از راست: توفیق سبحانی، جمشید کیانفر و زنده یاد محسن جعفری مذهب در منزل زنده یاد استاد محمدامین ریاحی از راست: توفیق سبحانی، جمشید کیانفر و زنده یاد محسن جعفری مذهب در منزل زنده یاد استاد محمدامین ریاحی
از راست: محسن جعفری مذهب، جمشید کیانفر، اکبر ایرانی، زنده یاد محمدامین ریاحی، توفیق سبحانی و سید علی آل داوود در منزل استاد محمدامین ریاحی از راست: محسن جعفری مذهب، جمشید کیانفر، اکبر ایرانی، زنده یاد محمدامین ریاحی، توفیق سبحانی و سید علی آل داوود در منزل استاد محمدامین ریاحی
از راست: جمشید کیانفر، عسکر بهرامی و زنده یاد محسن جعفری مذهب از راست: جمشید کیانفر، عسکر بهرامی و زنده یاد محسن جعفری مذهب
از راست: محمد ابراهیم ذاکر، غلامرضا جمشیدنژاد اول و زنده یاد محسن جعفری مذهب از راست: محمد ابراهیم ذاکر، غلامرضا جمشیدنژاد اول و زنده یاد محسن جعفری مذهب
از راست: زنده یاد محسن جعفری مذهب و محمود جعفری دهقی از راست: زنده یاد محسن جعفری مذهب و محمود جعفری دهقی
زنده یاد  محسن جعفری مذهب زنده یاد محسن جعفری مذهب
از راست: محمدحسین ساکت، محمدابراهیم ذاکر، غلامرضا جمشیدنژاد اول و محسن جعفری مذهب از راست: محمدحسین ساکت، محمدابراهیم ذاکر، غلامرضا جمشیدنژاد اول و محسن جعفری مذهب
از راست: اکبر ایرانی و زنده یاد محسن جعفری مذهب از راست: اکبر ایرانی و زنده یاد محسن جعفری مذهب
از راست: زنده یاد محسن جعفری مذهب و محمود جعفری دهقی از راست: زنده یاد محسن جعفری مذهب و محمود جعفری دهقی