چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی‌اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی

میراث مکتوب - یکی از طومارهایِ نقّالیِ نسبتاً کهن و ناشناخته کتابی است به نام کلیّات شاهنامۀ فیلسوف شهیر حکیم ابوالقاسم فردوسی که در سال (1339 ه.ش) در تبریز چاپ شده است. این متن به نثر ترکی است و داستان­های آن از پادشاهی گیومرث تا دو روایتِ بابک و ساسان و اردشیر و کرم هفتواد از دورۀ ساسانیان را شامل می­شود.

مأخذِ فارسیِ دستِ‌کم دو روایتِ این طومار مربوط به عصر صفوی است و زمانِ گردآوری و ترجمۀ باز دستِ­کم دو داستانش، پایانِ روزگار افشاریان و آغاز عهد زندیّه است و از این­روی آن را باید از طومارهایِ کهنِ نقّالی بشمار آورد. به دلیلِ این قدمت و نیز جامعیّتِ داستانیِ آن، برخی نکات و اشاراتِ مهمِّ حماسی­اساطیری در این طومار وجود دارد که در جستار پیشِ رو به بررسی آن­ پرداخته­ ایم.

متن کامل این مقاله به قلم سجاد آیدنلو که در فصلنامۀ پژوهش نامۀ ادب حماسی دوره 13، شماره 1، تابستان و پاییز 1396 منتشر شده است اینجا بخوانید.