تصویر قصیده‌ای از شمس‌الدین محمّد گل‌اندام، جامع دیوان حافظ، به نقل از جُنگ زیلوفاف

میراث مکتوب - جُنگ زیلوفاف، دستنویس شمارۀ 13092 کتابخانۀ مجلس، برگ 45 (قصیده محمد گلندام، جامع دیوان حافظ ) 

این تصویر در دیوان حافظ (کهن ترین نسخۀ کامل شناخته شده - کتابت 801 ق) که در سال 1394 به کوشش بهروز ایمانی توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده، به چاپ رسیده است.