فراخوان همایش بین المللی «ابراهیم متفرقه و گسترش چاپ در جهان اسلام»

میراث مکتوب - همایش بین المللی «ابراهیم متفرقه و گسترش چاپ در جهان اسلام» با مشارکت مؤسسۀ خانۀ کتاب و مؤسسۀ یونس امره برگزار خواهد شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:

محورهای اصلی
بررسی شخصیت تاریخی ابراهیم متفرقه

آثار چاپ شده به زبان فارسی در چاپخانه ابراهیم متفرقه

تألیفات ابراهیم متفرقه

نقش ابراهیم متفرقه در گسترش زبان فارسی

ابراهیم متفرقه آغازی برای چاپ در عثمانی

تأثیرگذاری ابراهیم متفرقه بر صنعت چاپ در امپراتوری عثمانی

تأثیرپذیری كشورهای اسلامی از فعالیت های چاپی ابراهیم متفرقه

محورهای فرعی

ناشران و نویسندگان زبان فارسی در امپراتوری عثمانی

تاثیر كتاب های چاپ فارسی در امپراتوری عثمانی بر صنعت نشر ایران

فارسی نویسان امپراتوری عثمانی در عصر چاپ

آثار ترجمه شده چاپی از عثمانی به فارسی

آثار ترجمه شده چاپی از فارسی به عثمانی

علاقمندان برای شركت در این همایش باید چكیده مقالات خود را در 500 كلمه تا 15 آبان ماه سال جاری و اصل مقالات خود را تا 15آذرماه به نشانی الكترونیكی muteferrika@ketab.ir ارسال كنند
.