تاریخ‌ نگاری در قرن بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

میراث مکتوب - برای کسانی که می‌خواهند بدانند تاریخ، در تکاپوهای خود برای تبدیل شدن به یک رشته دانشگاهی و علمی، از آغاز این تکاپوها در قرن نوزدهم میلادی تا آخرین تلاش‌ها در انتهای قرن بیستم، چه مسیرهایی را طی کرده و چه تحولات روش‌شناختی‌ای در پژوهش تاریخی و در فهم هستی‌شناختی‌ وقایع تاریخی را پشت سر گذاشته، مطالعه این کتابْ مفید، راهگشا و هیجان‌انگیز خواهد بود.

در این مسیر، اندیشه‌های مختلفی در دانشوری تاریخ به میان آمده است که در کتاب حاضر دست‌کم به مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود، از آن جمله است: مکتب تاریخی رانکه، تاریخ‌دانان طرفدار علوم اجتماعی، گرایش‌های کمّی‌نگر در آمریکا و فرانسه، علم تاریخ مارکسیستی، مکتب آنال، تاریخ اقتصادی و اجتماعی و تقابل آنها با تاریخ سیاسی، تاریخ در اندیشه اعضای مکتب فرانکفورت، تاریخ خُردنگر، چرخش زبانی در تاریخ و تاریخ زندگی روزمره. خواننده با مطالعه این کتاب، در عین اختصار، با اهمّ بحث‌های مطرح‌شده در این موضوعات آشنا می‌شود و راه‌هایی برای تکمیل و ادامه مطالعاتش بر او گشوده خواهد شد، بلکه شاید رهیافت‌های روش‌شناختی جدیدی نیز بر او گشوده شود و بتواند در پژوهش‌های تاریخی آتی خویش از آنها بهره ببرد. از این منظر، این کتاب هم به کار دانشجویان می‌آید و هم به کار پژوهشگرانی که مستقیماً در پژوهش تاریخی دست دارند.
 

این کتاب همه خوبی‌هایی را که از ایگرس انتظار داریم در خود جمع کرده است: وضوح، بی‌طرفی، توازن، و توانایی نشان دادن ارتباط بین روندهای نگارش تاریخ با بافت‌های اجتماعی و فرهنگی‌شان.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

مقدمۀ مترجم
پیشگفتار و سپاسگزاری
درآمد
مرحله اول: پدیدار شدن تاریخ در قامت یک رشته حرفه‌ای
فصل اول: تاریخ‌باوری کلاسیک به مثابه مدلی برای دانشوری تاریخ
فصل دوم: بحران در تاریخ‌باوری کلاسیک
فصل سوم: تاریخ اقتصادی و اجتماعی در آلمان و سرچشمه‌های جامعه‌شناسی تاریخی
فصل چهارم: سنت‌های تاریخ اجتماعی در آمریکا
مرحله میانی: چالش علوم اجتماعی
فصل پنجم: فرانسه: آنال
فصل ششم: نظریه انتقادی و تاریخ اجتماعی: «علم اجتماعی تاریخی» در جمهوری فدرال آلمان
فصل هفتم: علم تاریخ مارکسیستی از ماتریالیسم تاریخی تا انسان‌شناسی انتقادی
تاریخ و چالش پسامدرنیسم
فصل هشتم: لورنس استون و «تجدیدحیات روایت

فصل نهم: از تاریخ کلان تا تاریخ خُرد: تاریخ زندگی روزمره
فصل دهم: «چرخش زبانی»: پایان تاریخ به عنوان یک رشته دانشورانه؟
فصل یازدهم: از چشم‌انداز دهه 1990
ملاحظات پایانی
 1. «پایان تاریخ»؟
 2. پایان تاریخ به عنوان یک کار دانشورانه؟
 3. پایان ’روشنگری‘!
مؤخره: نگاهی به گذشته در ابتدای قرن بیست‌ویکم
واژه‌نامه‌ها
فارسی ـ انگلیسی
انگلیسی ـ فارسی
نمایه‌ها
نمایه اعلام
نمایه موضوعات و آثار

گئورگ ایگرس، تاریخ‌ نگاری در قرن بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن، مترجم: محمد ابراهیم باسط، 272 صفحه، بها: 120000 ريال، 1396.