نشست علمی بررسی و نقد کتاب «زیدیه در ایران»

میراث مکتوب - نشست علمی بررسی و نقد کتاب گروه تاریخ جریان های فکری جهان اسلام با موضوع «زیدیه در ایران» برگزار خواهد شد.

این نشست با حضور محمدرضا بارانی، شهلا بختیاری و محمدکاظم رحمتی (مؤلف کتاب) برگزار خواهد شد.

این نشست روز چهارشنبه 26 مهر از ساعت 10 الی 12 در تالار حافظ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه الزهرا (س) برگزار خواهد شد.

دربارۀ کتاب «زیدیه در ایران»

کتاب «زیدیه در ایران» در پنج فصل به بررسی تاریخ زیدیه پرداخته است. فصل نخست بررسی درباره منابع زیدیه است که در آن خواننده با منابع اصلی مطالعات زیدیه آشنا می شود تا از این طریق خود بتواند به پژوهش های بیشتری درباره زیدیه بپردازد؛ از این رو نوشتار در این بخش کمی به تفصیل گراییده است.

فصل دوم با عنوان شکل گیری زیدیه، درباره مراحل نخستین پیدایش زیدیه است. در فصل سوم و چهارم در خصوص علویان طبرستان و تأثیرات فرهنگی آن ها بحث می شود. سرانجام در آخرین فصل اشاراتی به زیدیان یمن و تأثیرات آن ها از زیدیه ایران تا پایان قرن هفتم هجری شده است.