معرفی نسخه خطی «مغازی النبی» و سبك شناسی آن

میراث مکتوب - کشمیر از جمله مناطقی است که در طول تاریخ شاعران بسیاری را به تاریخ ادبیات فارسی معرفی کرده است. یکی از شاعرانی که آثارش نمایندۀ اهمیت و نقش موثر او در ترویج زبان فارسی در منطقه کشمیر می باشد، یعقوب صرفی کشمیری است که در قرن دهم هجری قمری می زیسته است. صرفی به تقلید از نظامی، مثنویی به نام «پنج گنج» را سروده که چهارمین گنج این منظومه به نام «مغازی النبی» به تقلید از اسکندر نامه نظا‌می‌، در شرح زندگی و غزوات پیامبر اکرم(ص) سروده شده و تاکنون به چاپ نرسیده است. در این پژوهش ضمن معرفی نسخه های خطی مغازی النبی، مختصات سبک شناسی این اثر را در دستگاههای زبانی، فکری و بلاغی بررسی کرده‌ایم. نگارنده ضمن بررسی خصوصیات سبکی، سعی کرده چهره واقعی صرفی که مانند مورخی دقیق النظر که به روایت رویدادهای زندگی پیامبر(ص) پرداخته است، آشکار سازد.

متن کامل این مقاله به قلم مهدی اسلامی ، مرتضی رشیدی آشجردی و مهرداد چترایی عزیزآبادی که در فصلنامۀ سبک شناسی نظم و نثر فارسی (سال دهم، شماره 36، تابستان 1396) منتشر شده است اینجا بخوانید.