انتشار شمارۀ جدید مجلۀ تاریخ علم

 میراث مکتوب - شمارۀ جدید مجلۀ تاریخ علم (دورۀ دوازدهم، شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1393 (شمارۀ پیاپی: 17)) به صاحب امتیازی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره از مجلۀ تاریخ علم به شرح زیر است:

مقاله های فارسی

تعلیقۀ محمدکاظم بن رضا طبری بر شرح محمدباقر یزدی بر مقالۀ دهم اصول اقلیدس/ زهرا پورنجف

شیوۀ نوین آموزش ابتدایی در دورۀ قاجار/ مسعود تازه

جانورنامه و رفع یک سوء تفاهم تاریخی/ عرفان خسروی

نجوم جدید پس از دارالفنون/ سید امیر سادات موسوی

 نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران/ حسن سالاری

معرفی نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید در دوران قاجار: شیخ محمدرضا اصفهانی و تکامل انسان/ امیرمحمد گمینی

مقالۀ انگلیسی/ علی محمد اصفهانی و لگاریتم اعداد/ زینب کریمیان