مراسم اعطای چهارمین جایزۀ استاد ایرج افشار

میراث مکتوب - اعطای جایزه به بهترین پایان نامۀ تحصیلی در رشتۀ کتابداری (علم اطلاعات و دانش شناسی) از جمله اهدافی است که در برنامه های گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار، سپرده شده به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برای تداوم نیت های استاد ایرج افشار در حفظ و گسترش علم و فرهنگ ایرانی در نظر گرفته شده است.

در سه سال گذشته و مصادف با روز تولد آن استاد، طی مراسم خاصی در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی جوایزی به پایان نامه های برتر به رأي هیئت داوران اعطا شد و شرح آن در پایگاه مرکز در دسترس است. اکنون و در چهارمین دورۀ جایزۀ گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار، این جایزه در مراسمی روز یکشنبه 1396/7/30 ساعت17-15 بعد از ظهر در مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی،به بهترین پایان نامه در رشتۀ  کتابداری اعطا می شود. ورود علاقه مندان آزاد است.