دومین جایزۀ سعی مشکور به علی صفری آق قلعه اعطا شد

میراث مکتوب - مراسم اعطای دومین دورۀ جایزۀ سعی مشکور روز گذشته 1 آبان در محل خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد و این جایزه به جهت تلاش های تحقیقی علی صفری آق قلعه به این پژوهشگر جوان اعطا شد.

در این مراسم همچنین دیدیه گزنیه، استاد انسان شناسی دانشگاه پاریس دو دربارۀ آثار دکتر محمدجواد مشکور سخنرانی کرد و سپس الوند بهاری دربارۀ آثار و کارهای علمی علی صفری آق قلعه سخن گفت. سید سعید میرمحمدصادق دبیر اجرایی این مراسم و از شاگردان دکتر مشکور خاطراتی از این استاد فقید بیان کرد. در پایان محمدحسین ساکت دربارۀ کتاب  فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های سامی و ایرانی مطالبی را بیان کرد.

در پایان این مراسم نیز جایزۀ دومین دورۀ سعی مشکور به علی صفری آق قلعه اعطا شد.

در این مراسم خانوادۀ دکتر محمدجواد مشکور،  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و دکتر ایرج پارسی نژاد حضور داشتند.  

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب کسب این موفقیت را به آقای علی صفری آق قلعه تبریک می گوید.