دو رساله در نقد مردمداری مردان از دوره قاجار

میراث مکتوب - آداب مردی و تربیت نسوان دو رساله از اواخر دورۀ ناصری و اوایل دورۀ مظفری با موضوع نقد مَردمداری دوران قاجار است.

آداب مردی، رساله ای منظوم توسط امیراصلان در سال 1304 قمری/ 1265 شمسی و تربیت نسوان رساله ای منثور و شبه ترجمه از یوسف خان مستوفی می باشد که در سال 1318 قمری/ 1279 شمسی تدوین شد.

این دو رساله نشان می دهند که نخستین نقادان جامعۀ مردمدار ایران در دورۀ قاجار، خود مردان بوده اند. موضوع محوری این دو رساله نقد آداب اجتماعی غلط در دورۀ قاجار است. آداب مردی و تربیت نسوان، مهم ترین راه تغییر وضعیت اجتماعی زنان در زمان خود را در ایجاد زمینۀ آگاهی برای جامعۀ ایران دانسته اند.

علی باغدار دلگشا، آداب مردی و تربیت نسوان، تهران، شیرازی، 165 صفحه،  قطع: رقعی، 140000ریال، 1396.