«جامع التواریخ» در فهرست حافظۀ جهانی یونسکو ثبت شد

میراث مکتوب - نسخۀ کتاب جامع‌التواریخ اثر خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی (وزیر دورۀ ایلخانی) موجود در گنجینۀ کاخ گلستان در فهرست حافظۀ جهانی یونسکو به ثبت رسید.
پیشنهاد ثبت اثر و تدوین و تکمیل پروندۀ جامع التواریخ توسط دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب انجام گرفت . این سومین اثر بعد از ثبت مسالک و ممالک اصطخری و عرفات‌العاشقین و عرصات‌العارفین اثر تقی‌الدین محمد اوحدی حسینی دقاقی بلیانی اصفهانی است که توسط مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب منتشر و از سوی کمیتۀ حافظه جهانی یونسکو به ثبت جهانی می رسد.
یادآور می شود مجموعه کامل 17 جلدی جامع التواریخ به تصحیح استاد محمد روشن از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده و سال گذشته بخش مغول این مجموعه جهارجلدی در جایزۀ کتاب سال شایستۀ تقدیر شناخته شد.
تاکنون کتاب‌های دیگری همچون خمسۀ نظامی و شاهنامۀ بایسنقری در فهرست حافظه جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند.
فهرست نامزدهای مطرح شده برای ثبت در حافظۀ جهانی یونسکو را در سال 2016 – 2017 اینجا مشاهده کنید.